Sukladno odredbama članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja daje sljedeću

OBAVIJEST  I UPUTU
Kandidatima/kinjama u postupku provođenja Natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela

Gradonačelnica Grada Čakovca raspisala je Javni natječaj za imenovanje pročelnika u sljedećim upravnim tijelima Grada Čakovca:

 1. Službi za poslove gradonačelnika
 2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama
 3. Službi za unutarnju reviziju

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 100/21.  Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 23. rujna 2021.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja:

PROČELNIK SLUŽBE ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Magistar prava ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 5 god. radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje, posjedovanje certifikata iz javne nabave, poznavanje rada na PC-u, položeni Državni stručni ispit, poznavanje stranog jezika.

Opis poslova

Upravlja radom Službe. Obavlja pravne poslove za potrebe službe. Sudjeluje u formiranju i provedbi mehanizma urbanog razvoja ITU (integrirana teritorijalna ulaganja) područja Čakovec.

Obavlja sve poslove vezane za sve vrste javne nabave. Provodi postupke središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač/suosnivač Grad Čakovec. Vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Izrađuje Plan javne nabave.  Nadzire i koordinira organizaciju protokola te službenih sastanaka gradonačelnika i zamjenika, nadzire i koordinira organizaciju manifestacija i raznih događaja iz nadležnosti grada. Koordinira poticanje poduzetništva te suradnje s gospodarskim subjektima, poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, poslove vezane uz štete od elementarnih nepogoda, poslove vezane uz Strategiju gospodarskog razvoja Grada i poslove vezane uz provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti iz nadležnosti Grada. Sudjeluje u izradi prijedloga opih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Službe koje donosi gradonačelnik te obavlja druge poslove po nalogu gradonačelnika.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke, najmanje 5 god. radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje, poznavanje rada na PC-u, položeni Državni stručni ispit, poznavanje stranog jezika.

Opis poslova

Rukovodi, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela te surađuje s drugim upravnim tijelima Grada, tijelima javne vlasti, fizičkim i pravnim osobama, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga rada. održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, poslove komunalnog i prometnog redarstva, izgradnje grada i upravljanja nekretninama, poslove gradnje i održavanja objekata, poslove vezane uz komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Obavlja poslove nadzora i kontrole komunalnog doprinosa te nadzora i kontrole komunalne naknade. Bavi se osnivanjem izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, naručivanjem geodetskih elaborata. Obavlja poslove komunalnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Vodi projekte iz domene komunalne prevencije. Obavlja poslove vezane uz upravljanje nekretninama, uključujući i stambeni fond. Rješava u upravnim stvarima. Obavlja druge srodne poslove po nalogu predstavničkog i izvršnog tijela Grada Čakovca.

PROČELNIK SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Magistar ekonomije ili stručni specijalist ekonomije,  najmanje 5 god. radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje 3 godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije, specijalizirana izobrazba, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje, poznavanje rada na PC-u, položeni Državni stručni ispit, stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, poznavanje jednog svjetskog stranog jezika.

Opis poslova

Predlaže strateški, godišnji i plan pojedinačne unutarnje revizije. Obavlja revizije prema planovima, sastavlja izvješća o  obavljenim revizijama i poduzetim aktivnostima i daje preporuke za poboljšanje poslovanja, sastavlja godišnje izvješće te pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev gradonačelnika ili Ministarstva financija. Surađuje s drugim upravnim tijelima Grada, tijelima javne vlasti, fizičkim i pravnim osobama, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga rada, uključujući i davanje stručnih savjeta i mišljenja za poboljšanje poslovanja. Obavlja druge srodne poslove po nalogu gradonačelnika Grada Čakovca.

Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće iznosi 5.577,84 kn bruto.

Koeficijent za obračun plaće nalazi se u Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika:
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-2-2013/
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-4-2013/
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-4-2018/
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-5-2018/

Način provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je Povjerenstvo od 3 člana, od strane Gradonačelnice  Grada Čakovca.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
 • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
 • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
 • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak:

Ukoliko je prijava na Natječaj nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neposredno ili nepreporučeno putem pošte) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostaviti će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Isti će biti pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Pravila testiranja

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.
 4. Pisana provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca te provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 60 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Natječaj.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 9. Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Čakovcu. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi Gradonačelnici Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 12. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 13. Gradonačelnica donosi rješenje o imenovanju izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na Natječaj. Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave Rješenja.

Područja testiranja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

a) Pisano testiranje sastoji se od:

 • Provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnova poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca – pisano testiranje
 • Provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisano testiranje
 • Provjera poznavanja osnova rada na računalu

b) Intervju s Povjerenstvom za provedbu Natječaja

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA ZA PROČELNIKA SLUŽBE ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH   33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16)
 4. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN RH 65/17, 75/20)
 5. Zakon o poljoprivredi (NN RH 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)
 6. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 47/19)
 7. Zakon o elektroničkim medijima (NN RH 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)
 8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17, 138/20)
 9. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21)

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA ZA PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH   33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18, 32/20)
 4. Zakon o cestama (NN RH 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
 5. Prekršajni zakon (NN RH 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 6.  Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
 7. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
 8. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
 9. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21)

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA ZA PROČELNIKA SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15, 102/19)
 4. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN RH 42/16, 77/19)
 5. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN RH 42/16)

Za Povjerenstvo

KLASA: 080-01/21-01/32
URBROJ: 2109/2-01-21-03
Čakovec, 15. rujan 2021.