Sukladno odredbama članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja daje sljedeću

OBAVIJEST  I UPUTU
Kandidatima/kinjama u postupku provođenja Natječaja za prijam u službu višeg referenta za odnose s javnošću

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Službe za poslove gradonačelnika, raspisao je Javni natječaj za prijam u službu višeg referenta za odnose s javnošću, na neodređeno vrijeme.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 100/21.  Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 23. rujna 2021.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja:

VIŠI REFERENT ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje 1 god. radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u, položeni Državni stručni ispit,  poznavanje stranog jezika.

Opis poslova

Priprema podatke za objavu na web stranici Grada, priprema fotografije i fotogalerije te obavijesti za web stranicu sa održanih sastanaka i gradskih manifestacija. Sudjeluje u organiziranju tiskovnih konferencija, izdavanju priopćenja za medije. Organizira obilježavanja nacionalnih blagdana, obljetnica, manifestacija, primanja i svečanih susreta. Obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika ili voditelja odsjeka.

Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za koje je raspisan Javni natječaj i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće iznosi 5.577,84 kn bruto.

Koeficijent za obračun plaće nalazi se u Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika:
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-2-2013/
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-4-2013/
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-4-2018/
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-5-2018/

Način provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je Povjerenstvo od 3 člana, od strane Gradonačelnice  Grada Čakovca.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
 • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
 • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
 • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak:

Ukoliko je prijava na Natječaj nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neposredno ili nepreporučeno putem pošte) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostaviti će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Isti će biti pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Pravila testiranja

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.
 4. Pisana provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca te provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 60 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Natječaj.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 9. Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Čakovcu. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi službeniku ovlaštenom za obavljanje poslova pročelnika, Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 12. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 13. Pročelnica UO za upravu donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na Natječaj. Protiv ovog Rješenja kandidat koji nije primljen u službu, može podnijeti žalbu Gradonačelnici Grada Čakovca, sukladno članku 25. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Područja testiranja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

a) Pisano testiranje sastoji se od:

 • Provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnova poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca – pisano testiranje
 • Provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisano testiranje
 • Provjera poznavanja osnova rada na računalu

b) Intervju s Povjerenstvom za provedbu Natječaja
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA  – VIŠEG REFERENTA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH   33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o medijima (NN RH 59/04, 84/11, 81/13)
 4. Zakon o elektroničkim medijima (NN RH 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama (25/13, 85/15)
 6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18)
 7. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21)

Za Povjerenstvo