Sukladno Javnom pozivu radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene – dvorana sa pratećim sadržajem i uređenjem pripadajućeg zemljišta, objavljen u lokalnom tjedniku Međimurske novine od dana 5. studenog 2021. godine, te internetskoj stranici Grada Čakovca, a temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 4/21).

Javno otvaranje ponuda održat će se 8.12.2021. u 12:00 sati, soba 201