Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnice Grada Čakovca (Klasa: 024-04/23-02/13, Urbroj: 2109-02-01-01-23-02 od 16. ožujka 2023 i Klasa: 024-04/23-02/13, Urbroj: 2109-02-01-01-23-01 od 16. ožujka 2023.)

OBJAVLJUJE

održavanje javne rasprave o prijedlogu

 1. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA,
 2. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKA ZONA ISTOK-SJEVERNI DIO U ČAKOVCU

 

Javni uvid u prijedlog:

 1. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca,
 2. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok-sjeverni dio u Čakovcu

započinje dana 27. ožujka i traje do 07. travnja 2023. godine.

Javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, II kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 30. ožujka 2023. god. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici (Ul. kralja Tomislava 15, Čakovec) i to:

 1. za VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca s početkom u 12,00 sati,
 2. za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok- sjeverni dio u Čakovcu s početkom u 14,00 sati,

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

 1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, tijekom trajanja javnog uvida,
 • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
 • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
 • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 11. travnja 2023. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)
  1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 11. travanj 2023. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova.

PROČELNIK:

Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

ID UPU GZI - Sjeverni dio u Čakovcu_Detaljna namjena površina
ID UPU GZI - Sjeverni dio u Čakovcu_Elektroopskrba

ID UPU GZI - Sjeverni dio u Čakovcu_Promet
ID UPU GZI - Sjeverni dio u Čakovcu_Uvjeti gradnje
ID UPU GZI - Sjeverni dio u Čakovcu_Uvjeti korištenja
ID UPU GZI - Sjeverni dio u Čakovcu_Vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba
obrazloženje_PPZJR
odredbe za provedbu_PPZJR
odredbe_PPJR
sažetak za javnost_PPZJR
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Društvene djelatnosti
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Elektroopskrba
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Gospodarske djelatnosti
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Koristenje i namjena
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Način gradnje

VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Oblici korištenja
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Plinoopskrba

VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Posebne mjere
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Posta i telekomunikacije
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Promet
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Uvjeti korištenja
VII ID GUP ČAKOVCA_PPZJR_Vodoopskrba i odvodnja
Pbrazloženje PPZJR
Sažetak za javnost PPZJR