Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa

Naziv radnog mjesta: Viši referent za upravu

Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca.

Prijavljeni kandidati za radno mjesto višeg referenta za upravu koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

o b a v j e š t a v a j u    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 19. lipnja 2015. (petak), s početkom u 8.00 sati, u vijećnici Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom ako uspješno izradi test biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

Pravni izvori:

  1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90135/97113/0028/01, 76/10, 5/14)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(NN RH 33/0160/01129/05109/0736/09125/0836/09150/11144/12)

  1. Zakon o lokalnim izborima (144/12)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Povjerenstvo za provođenje Oglasa