OBAVIJEST O TESTIRANJU
kandidata za pročelnika Službe za poslove gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama te pročelnika Službe za unutarnju reviziju

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

Naziv radnog mjesta:

 1. pročelnik Službe za poslove gradonačelnika
 2. pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama te
 3. pročelnik Službe za unutarnju reviziju

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama 100/21.

Prijavljeni kandidati za gore navedena radna mjesta, koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja

o b a v j e š t a v a j u    s e

 da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 4. listopada 2021., s početkom u 8.00 sati, u vijećnici u Upravi Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene e-mailove i poštom.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

PRILOG:

 PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA ZA PROČELNIKA SLUŽBE ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH   33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16)
 4. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN RH 65/17, 75/20)
 5. Zakon o poljoprivredi (NN RH 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)
 6. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 47/19)
 7. Zakon o elektroničkim medijima (NN RH 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)
 8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17, 138/20)
 9. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21)

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA ZA PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH   33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18, 32/20)
 4. Zakon o cestama (NN RH 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
 5. Prekršajni zakon (NN RH 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 6.  Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
 7. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH  48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
 8. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
 9. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21)

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA ZA PROČELNIKA SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15, 102/19)
 4. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN RH 42/16, 77/19)
 5. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN RH 42/16)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Natječaj. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat, ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

KLASA: 080-01/21-01/32
URBROJ: 2109/2-01-21-17
Čakovec, 27. rujan 2021.