Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja.

Naziv radnog mjesta: Pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko pravne poslove                              

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 116/18 i na web stranici Grada Čakovca.

Prijavljeni kandidat za pročelnika Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko pravne poslove koji je svoju prijavu podnio pravovremeno te ispunjava formalne uvjete Natječaja

o b a v j e š t a v a     s e

 da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 10. siječnja 2019. s početkom u 08:00 sati, u vijećnici Uprave Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

 Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj.

Kandidat je sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješten dopisom upućenim na dostavljen mail.

Povjerenstvo za provedbu Natječaj

 PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

 Pravni izvori:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst i  123/17)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
 4. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16)
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/16, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14)
 6.  Zakon o zemljišnim knjigama (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17)
 7. Zakon o obveznim odnosima (NN RH 35/05, 43/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
 8. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN RH 125/11, 64/15, 112/18)
 9. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst)

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.