Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja.

Naziv radnog mjesta: REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 109/18.

Prijavljeni kandidati za radno mjesto referenta za komunalne poslove koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja

 o b a v j e š t a v a    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 21. prosinca 2018. s početkom u 8.00 sati, u vijećnici Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će i osobno biti obaviješteni o datumu i mjestu testiranja, putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojoj prijavi na oglas.

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj.

Za Povjerenstvo

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA

  1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst, 123/17)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
  4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18)
  5. Prekršajni zakon (NN RH  107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)
  6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH  48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Natječaj. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.