Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo

Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca, dana 5. studenog 2018.

Prijavljeni kandidati za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za financije i knjigovodstvo koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

o b a v j e š t a v a j u    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 20. studenog 2018. s početkom u 09:00 sati, u vijećnici Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene mailove i poštom.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

 Pravni izvori:

 1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 109/07, 136/12, 15/15),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17),
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst, 123/17),
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN RH 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
 5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN RH 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)
 6. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLIP(R)S-a te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN RH 128/09, 142/14)
 7. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN RH 26/10, 120/13)
 8. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 55/09, 139/10)
 9. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN RH 24/13, 102/17)
 10. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN RH 52/13, 94/14)

 PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.