OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU
VJEŽBENIKA

 

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja.

Naziv radnog mjesta: vježbenik radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za gradnju objekata komunalne infrastrukture u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 20/19.

Prijavljeni kandidat koji je svoju prijavu podnio pravovremeno te ispunjava formalne uvjete Natječaja

o b a v j e š t a v a    s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 18. ožujka 2019. s početkom u 8.00 sati, u vijećnici Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidat će i osobno biti obaviješten o datumu i mjestu testiranja, putem elektroničke pošte koju je naznačio u svojoj prijavi na oglas.

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj.

Za Povjerenstvo

 

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA
PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA

  1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst, 123/17)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
  4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18)
  5. Zakon o prostornom uređenju (NN RH  153/13, 65/17, 114/18)
  6. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Natječaj. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.