Obavijest o rezultatima javnog poziva za 2017.

1769

OBAVIJEST O REZULTATIMA
JAVNOG POZIVA KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA
ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA ČAKOVCA
ZA 2017. GODINU

Na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr te na oglasnoj ploči Gradske uprave 2. prosinca 2016. godine objavljen je Javni poziv korisnicima Proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2017. godinu. Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena je u lokalnom tisku i na lokalnim web portalima.

Nakon provedenog Javnog poziva, postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga, gradonačelnik Grada Čakovca je na temelju prijedloga nadležnih povjerenstava donio Odluku o odabiru i visini financijske potpore programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2017. godinu.

Popis odabranih projekata i programa iz područja društvenih djelatnosti koje će se (su)financirati u 2017. godini nalazi se u nastavku.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima nisu odobrena financijska sredstva i koje su nezadovoljne Odlukom o odabiru i dodjeli financijskih sredstava imaju, u roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, pravo uvida u ocjenu njihovog programa ili projekta i mogu podnijeti prigovor na navedenu odluku. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava, a podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove. Odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, u roku od osam dana od dana primitka prigovora, donosi gradonačelnik.

Sa svim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama kojima su odobrena sredstva Grad Čakovec će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Također koristimo ovu priliku da Vam zahvalimo na sudjelovanju u ovom javnom pozivu te se nadamo Vašim prijavama i u okviru budućih objava poziva za dostavu projektnih prijedloga.

KLASA: 612-13/16-01/66
URBROJ: 2109/02-06-02-17-20
Čakovec, 25. siječnja 2017. god.

Prilog: Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2017. godinu

Preuzimanje (PDF, Unknown)