Obavijest o rezultatima javnog poziva za 2018.

3979

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst i 1/14), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14 i 70/17), odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 4/2016), gradonačelnik donosi:

ODLUKA
o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2018. godinu

 

Na temelju provedenoga Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2018. godinu (KLASA: 007-01/17-01/113, URBROJ: 2109/02-06-02-17-3) od 4. prosinca 2017. godine, gradonačelnik na temelju prijedloga nadležnih povjerenstava donosi odluku o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima prijavljenima na Javni poziv.

II.

Popis odabranih projekata i programa iz područja društvenih djelatnosti koje će se sufinancirati u 2018. godini nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2018., koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka smatra se dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web-stranici Grada Čakovca i objavom na oglasnoj ploči Grada Čakovca.

IV.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima nisu odobrena financijska sredstva i koje su nezadovoljne Odlukom o odabiru i dodjeli financijskih sredstava imaju, u roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, pravo uvida u ocjenu njihovog programa ili projekta i mogu podnijeti prigovor na navedenu odluku. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava, a podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove. Odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, u roku od osam dana od dana primitka prigovora, donosi gradonačelnik.

V.

Sa svim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama kojima su odobrena sredstva Grad Čakovec će potpisati ugovor o sufinanciranju programa ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

VI.

Prilikom sklapanja Ugovora za sredstva u visini 10.000,00 kn ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti minimalno ugovorenog iznosa. Korisnici čija se bjanko zadužnica, temeljem prošlog Javnog poziva ili drugih odluka nalazi u Upravi Grada Čakovca, ne trebaju je ponovno dostavljati.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr i na oglasnoj ploči Grada Čakovca.

 

Prilog: Tabelarni prikaz Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2018. Rezultati – Preuzimanje (.PDF) Rezultati – Preuzimanje (.XLSX)

KLASA: 007-01/17-01/113
URBROJ: 2109/2-06-02-18-09
Čakovec, 5. ožujka 2018. god.

Gradonačelnik
Stjepan Kovač, v.r.