Obavijest o rezultatima javnog poziva za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2016. godinu

1834

Na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr te na oglasnoj ploči Gradske uprave 7. rujna 2015. godine objavljen je Javni poziv korisnicima Proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2016. godinu. Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena je u lokalnom tisku.

Nakon provedenog Javnog poziva, postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga, gradonačelnik Grada Čakovca je na temelju prijedloga nadležnih odbora, vijeća, komisija i drugih savjetodavnih tijela Grada Čakovca donio Odluku o odabiru i visini financijske potpore programa i projekta namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2016. godinu.

Popis odabranih projekata i programa iz područja društvenih djelatnosti koje će se (su)financirati u 2016. godini nalazi se u privitku ovog dopisa.

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku gradonačelniku putem Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Grada. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje gradonačelnik u roku od tri dana.

Također koristimo ovu priliku da Vam zahvalimo na sudjelovanju u ovom javnom pozivu te se nadamo Vašim prijavama i u okviru budućih objava poziva na dostavu projektnih prijedloga.

KLASA: 612-13/15-01/58
URBROJ: 2109/02-06-16-06
Čakovec, 31. ožujka 2016. god.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:
Stjepan Kovač, v. r.

Prilog: Popis odabranih projekata i programa

Preuzimanje (PDF, Unknown)