Sukladno odredbama članka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, daje sljedeću:

OBAVIJEST I UPUTU

Kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca raspisao je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (u daljnjem tekstu: Oglas).

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Čakovec, 30. siječnja 2015. i na službenim web stranicama Grada Čakovca www.cakovec.hr

Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 7. siječanja 2015.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja:

SAVJETNIK ZA IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

 • magistar prava ili stručni specijalist,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • položeni Državni stručni ispit,
 • poznavanje stranog jezika
 • složenost poslova – obavlja složene poslove koji uključuju suradnju u izradi akata te rješavanje složenih predmeta imovinsko-pravne prirode. Probleme rješava uz upute i nadzor višeg rukovoditelja Odsjeka i pročelnika. Potrebna je viša razina traženog osobnog doprinosa službenika.
 • stupanj samostalnosti – uključuje češći nadzor te specifične upute višeg rukovoditelja, pročelnika i gradonačelnika.
 • stupanj odgovornosti – uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka. Službenik je odgovoran za obavljanje vlastitih zadataka.
 • stručna komunikacija – uključuje kontakte unutar i izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija.

 

 

 1. Opis poslova Savjetnika za imovinsko-pravne poslove

Vodi brigu i evidencije o nekretninama Grada Čakovca (natječaji, ugovori, obilazak terena, zakup poslovnih prostora, uknjižbe vlasništva) te sudjeluje u pripremi izvješća za potrebe stručnog kolegija i Gradskog vijeća. Vodi upravne postupke do donošenja rješenja, postupke prisilne naplate tražbina Grada Čakovca. Surađuje s geodetima, državnim odvjetništvom i drugim službenim organima u provođenju zemljišnoknjižnih i katastarskih poslova te s drugim upravnim tijelima Grada Čakovca, tijelima javne vlasti, fizičkim i pravnim osobama radi izvršenja poslova iz svog djelokruga rada. Obavlja i druge srodne poslove po nalogu višeg rukovoditelja, pročelnika i gradonačelnika.

 

 

 1. Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plaće iznosi 5.577,84 kn bruto.

 

 

 1. Način provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je Povjerenstvo od 3 člana, od strane pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca. Povjerenstvo za provedbu Oglasa, obavlja sljedeće poslove:

 • Utvrđuje koje su prijave na Oglas pravodobne i potpune,
 • Utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom,
 • Kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
 • Provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
 • Podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak:

 

Ukoliko je prijava na Oglas nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neposredno ili nepreporučeno putem pošte) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa dostaviti će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Isti će biti pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

 

 1. Pravila testiranja

 

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.
 4. Pisana provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca te provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 45 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Oglas.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 9. Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Čakovcu. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi pročelniku UO za prostorno uređenje i europske fondove Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 12. Pročelnica UO za upravu donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na Oglas. Protiv rješenja o prijmu pročelnice UO za upravu, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
 13. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 14. Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

 

 1. Područja testiranja

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

 1. Pisano testiranje sastoji se od:
 • Provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnova poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca – pisano testiranje
 • Provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisano testiranje
 • Provjera poznavanja osnova rada na računalu (Word i Excel)
 • Provjera znanja stranog jezika (engleskog ili njemačkog)

Kandidatima koji dostave dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje odnosno potvrda) institucije koja posjeduje odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje za izvođenje programa informatičke naobrazbe, odnosno kandidatima koji dostave dokaz o znanju stranog jezika dodijeliti će se 10 bodova.

 1. Intervju s Povjerenstvom za provedbu Oglasa

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90135/97113/0028/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/0160/01129/05109/0736/09125/0836/09150/11144/12)
 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/9668/98,137/9922/0073/00114/0179/06,141/06146/0838/09,153/09, 90/10143/12152/14)
 1. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN RH 74/14)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama(NN RH 91/9668/98137/99114/01100/04107/07152/08126/1055/1360/13)
 1. Zakon o cestama(NN RH 84/1118/1322/1354/13148/1392/14)
 1. Zakon o parničnom postupku (NN RH 4/7736/7736/806/8069/8243/8258/8474/8757/8920/9027/90,35/9153/9191/92112/99129/0088/01117/0388/052/0796/0884/08,123/0857/1125/1389/14)
 2. Zakon o obveznim odnosima(NN RH  35/05, 43/08, 125/11)

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici i na oglasnim pločama Grada Čakovca.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa