Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17 i 98/19), odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 4/2016), gradonačelnik donosi:

O D L U K U
o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2020. godinu u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi)

I. Na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2020. godinu u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi) (KLASA: 007-01/19-01/82, URBROJ: 2109/02-06-02-20-8) od 9. prosinca 2019. godine, gradonačelnik na temelju prijedloga vijeća mjesnih odbora donosi odluku o odabiru i visini financijske potpore programima i projekatima prijavljenima na Javni poziv.

II.Popis odabranih projekata i programa iz područja društvenih djelatnosti koje će se sufinancirati u 2020. godini nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2020. u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi), koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.Ova Odluka smatra se dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web-stranici Grada Čakovca i objavom na oglasnoj ploči Grada Čakovca.

IV. Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima nisu odobrena financijska sredstva i koje su nezadovoljne Odlukom o odabiru i dodjeli financijskih sredstava imaju, u roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, pravo uvida u ocjenu njihovog programa ili projekta i mogu podnijeti prigovor na navedenu odluku. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava, a podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću. Odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, u roku od osam dana od dana primitka prigovora, donosi gradonačelnik.

V. Sa svim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama kojima su odobrena sredstva Grad Čakovec će potpisati ugovor o sufinanciranju programa ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

VI. Prilikom sklapanja Ugovora za sredstva u visini 10.000,00 kn ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti minimalno ugovorenog iznosa. Korisnici čija se bjanko zadužnica, temeljem prošlog Javnog poziva ili drugih odluka nalazi u Upravi Grada Čakovca, ne trebaju je ponovno dostavljati.

VII. Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr i na oglasnoj ploči Grada Čakovca.

Prilog:

  1. Tabelarni prikaz Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2020. u mjesnoj samoupravi (mjesni odbori i gradski kotarevi)
  2. Obrazac za izmjenu proračuna (troškovnika) i opisnog dijela programa/projekta

KLASA: 026-01/19-01/82
URBROJ: 2109/2-06-02-19-08
Čakovec, 6. srpnja 2020. god.

GRADONAČELNIK:
Stjepan Kovač, v.r.

Preuzimanje (XLSX, 31KB)