Temeljem 93. stavka 1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), gradonačelnik Grada Čakovca je 7. travnja 2015., donio sljedeću

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PLANA PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U GRADU ČAKOVCU ZA 2015.

                           

I.

             U točci I. Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Čakovcu za 2015. od 12. studenog 2014. i 12. siječnja 2015., mijenja se broj „32“ u broj: „35“.

II.

            Tablica – Plan prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Čakovcu za 2015., mijenja se i glasi:

Preuzimanje (XLSX, 10KB)

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnim pločama Grada Čakovca, a objavit će se na web stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr

KLASA: 021-05/15-01/2
URBROJ: 2109/02-02-15-03
Čakovec, 7. travanj 2015.