Kolegij je održan 12. studenog 2014. (srijeda), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM  REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Materijal
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Materijal
  • Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. Materijal
  • Programa javnih potreba u športu za 2014. Materijal
  • Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. Materijal
  • Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeUpućivanje prijedloga Materijal
 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016 – 2017. Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015. Materijal
 6. Upućivanje prijedloga:
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. Materijal
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. Materijal
  • Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. Materijal
  • Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. Materijal
  • Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. Materijal
  • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015. Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o porezima Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2015., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2015., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prethodne Suglasnosti na:
  • Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec
  • Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o uvjetima korištenja javnih parkirališnih površina za potrebe korisnika pojedinačnih građevina Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Žiškovec Materijal
 18. Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2015. Materijal
 19. Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Čakovcu za 2015. Materijal
 20. Donošenje Zaključka o stipendijama Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje rješenja o razrješenju i imenovanju članova koordinacijskog odbora Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 22. Donošenje Odluka o imenovanju:
  • Privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića Cvrčak
  • Privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 23. Davanje Suglasnosti na Plan redovnog održavanja groblja za 2015. i Plan investicijskog održavanja groblja za 2015. Materijal
 24. Davanje Suglasnosti na Plan izobrazno informativnih aktivnosti za 2015. Materijal
 25. Upućivanje prijedloga Odluke o kupnji etaže objekta Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 26. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.