Sjednica je održana 1. srpnja 2010.  sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU „Centar“, Ivanovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 2.

Donošenje Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 6.
Međimurske vode d.o.o. :
a) davanje Suglasnosti na odluke NO Međimurskih voda d.o.o. o akcijskim uvjetima plaćanja naknade i izvođenja priključka na kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Međimurja
b)davanje Suglasnosti na promjenu cijene vodnih usluga
Točka 7.
Sporazum o preuzimanju otpada sklopljen između Grada Čakovca i Piškornica d.o.o. Koprivnica Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
Točka 8.
Donošenje Zaključka o proširenju groblja u Ivanovcu
Točka 9.
Donošenje Zaključka za oslobođenje od naknade priključka na vodovod i kanalizaciju:
a) Dean Mošmondor
b) Alfa car d.o.o. Čakovec
Točka 10.
Donošenje Zaključka o uništavanju ambrozije
Točka 11.
Davanje naknadne Suglasnosti na Rješenje o korištenju grba Grada Čakovca za GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
Točka 12.
Donošenje Zaključka o korisnicima i iznosu jednokratne potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca
Točka 13.
Donošenje Zaključaka iz područja:
a) imovinsko pravnih djelatnosti
b) društvenih djelatnosti
Točka 14.
Prijedlog Odluke o izradi izmjene GUP-a Grada Čakovca i izradi DPU-a «BLOK HP-a i HT-a»