Održan 10. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

281

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 6. srpanj 2022. u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 2. Upućivanje Izvješća o poslovanju u 2021. Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru:
  a) Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  b) Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 6. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal