Održan 12. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

309

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan jeza 02. studeni 2022. u 12:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  3.1. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.Materijal
  3.3. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.4. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.5. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.6. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 7. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Statut Centra za kulturu Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
  8.1. Dječjeg vrtića Cvrčak
  8.2. Dječjeg vrtića Cipelica
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. – 2030., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Martanama u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta u Ivanovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o:
  14.1. komunalnoj naknadi Materijal
  14.2. određivanju boda vrijednosti komunalne naknade Materijal
  14.3. komunalnom doprinosu Materijal
  14.4. javnim zelenim površinama Materijal
  14.5. obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
  14.6. uređenju i održavanju naseljaMaterijal
  14.7. uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjamaMaterijal
  14.8. parkiranju i zaustavljanju vozila Materijal
  14.9. agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca Materijal
  14.10. držanju stoke i peradi Materijal
  14.11. mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca Materijal
  14.12. porezima Materijal
  14.13. visini paušalnog poreza Materijal
  14.14. financiranju užine učenicima osnovnih škola Materijal
  14.15. kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Materijal
  14.16. zakupu poslovnih prostora Materijal
  14.17. mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Materijal
  14.18. naknadama za rad u gradskim tijelima Materijal
  14.19. naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Materijal
  14.20. naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca Materijal
  14.21. javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama:
  15.1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal
  15.2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 16. Donošenje Odluke o:
  16.1. izmjeni Odluke o visini novčane nagrade za javno priznanje Grada Čakovca Materijal
  16.2. izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima Grada Čakovca Materijal
  16.3. izmjenama Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Čakovca Materijal
  16.4. određivanju naknade za rad članovima Kulturnog vijeća Grada Čakovca Materijal