Kolegij je održan 28. travnja 2015. (utorak), s početkom u 9.30 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Romskog naselja Kuršanec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a „Martane-istok“ u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a kompleksa „MTČ“ u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurje u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji školske sportske dvorane i rekonstrukciji OŠ Ivanovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju:
  a. Dječjeg vrtića Cvrčak i
  b. Dječjeg vrtića Cipelica
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 10. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec, Gradskom vijeću Grada ČakovcaMaterijal
 11. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Statute:
  a) I. Osnovne škole Čakovec;
  b) II. Osnovne škole Čakovec;
  c) III. Osnovne škole Čakovec;
  d) Centra za odgoj i obrazovanje;
  e) Osnovne škole Kuršanec;
  f) Osnovne škole Ivanovec;
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić,
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluka o usvajanju:
  a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2015.Materijal
  b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014. godinuMaterijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih prostora, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2014. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2014.,
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na kreditno zaduženje i odluka o povjeravanju nabave za 3 teretna komunalna vozila, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti GKP d.o.o. za prihvat i zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada iz naselja Parag, u Totovec Materijal
 19. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu Materijal
 20. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a i zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2015. Akcije „Grad Čakovec prijatelj djece“ Materijal
 22. Donošenje Zaključka o stipendijama Materijal
 23. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Materijal
 24. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.