Kolegij je održan 2. srpnja 2015. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2015. i prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a Gospodarske zone Ivanovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a Novo Selo Rok Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Radna zone Martane Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilje na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluka o davanju na upravljanje GP „Ekom“:
  a) e-bicikla Materijal
  b) golf terena Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 10. Upućivanje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Donošenje Zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka za školsku 2015/2016. Materijal
 12. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Štefanec Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka Stanorad d.o.o., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju investicije temeljem Odluke o odabiru projekta od strane FZOEU, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima  od posebnog interesa za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o zaduženju, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.