Sjednica je održana 28. travnja 2011. sa sljedećim

D N E V N I M    R E D O M

 

Točka 1.

Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010., Gradskom vijeću na donošenje

Točka 3.
Donošenje Zaključka o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2011.
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 11.
Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a  Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 12.
Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 13.
Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 14.
Upućivanje:
a) prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca
b)  Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2010.
c)  prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
d) prijedloga Odluke u provođenju aktivnosti sukladno Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. i 2012.
Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 15.
Donošenje:
a) Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite za Grad Čakovec
b) Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i       spašavanje Grada Čakovca
c) Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj
sezoni u 2011.
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 17.
Upućivanje:
a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2010.
b) Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje
Točka 18.
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 19.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o stipendijama u akademskoj 2010./2011.
b) Financijskog izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2010.
Točka 20.
Donošenje Zaključka iz područja
a) imovinsko-pravnih djelatnosti
b) društvenih djelatnosti
Točka 21.
Donošenje Zaključka GP Stanorad d.o.o.