Sjednica je održana 30. lipnja 2011. sa sljedećim

D N E V N I M    R E D O M

 

Točka 1.

Utvrđivanje konačnog prijedloga Odluke o:

a)  donošenju II-ih Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca;
b)  donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko Policijske uprave u Čakovcu;
c)  donošenju UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec;
d)  donošenju DPU-a “Centar” Ivanovec;
e)  izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Čakovca;
f)  donošenju DPU-a prostora vojarne u Čakovcu;
te njihovo upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Točka 2.

Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2011. i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 3.
Javna vatrogasna postrojba Čakovec:a) Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
b) Utvrđivanje teksta Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluka o izmjenama:a) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja;
b) Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 5.
Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2011.
Točka 6.
Donošenje Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Čakovca
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju sanacije odlagališta Totovec I. faza – sanacija odlagališta Totovec – povećanje investicije, II. faza – oporabilište otpada Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 11.
Upućivanje prijedloga Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 12.
Donošenje Zaključka o sufinanciranju manifestacije “Ljeto u Gradu Zrinskih 2011.“
Točka 13.
Donošenje Zaključka o uništavanju ambrozije
Točka 14.
Donošenje Zaključka o zahtjevu crkve Sv. Antuna Padovanskog
Točka 15.
Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Totovec
Točka 16.
Organizacija pučke kuhinje
Točka 17.
Donošenje Zaključka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti – vrtići