Održan 17. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

539

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 6. rujna 2023. u 9:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage UPU Čakovec „Sajmište“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o savjetu mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2023/2024 za preddiplomski/integrirani/diplomski studij Materijal
 14. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal