Održan 18. Gradonačelnikov kolegij

1978

Kolegij je održan 17. prosinca 2015. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje Izvješća o poslovanju u 2015.:
  a) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Materijal
  b) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  c) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje:
  a)Izvješća o radu JVP Čakovec za 2015. na Prethodnu suglasnost Materijal
  b)prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2015. Materijal
  c)prijedloga Odluke o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 4. Upućivanje prijedloga:
  a) Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec Materijal
  b) Odluke o prestanku Dječjeg vrtića ČakovecZaključak
  c) Odluke o imenovanju likvidatora „Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji“ Materijal
  d) Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  e) Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CipelicaZaključak
  f) Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  g) Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić CipelicaZaključak
  h) Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 5. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. Materijal
  c) provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 2015. – 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a)donošenju IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca Materijal
  b)izradi V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje  Izvješća o radu Savjeta mladih za 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Smjernica za utvrđivanje plaća u direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. Osnovne škole Čakovec Materijal
 17. Donošenje Odluke o predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o. Materijal
 18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju dimnjačarskih područja Materijal
 19. Donošenje Zaključka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova Materijal
 20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015. Materijal
 21. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Szigetvara Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.