Kolegij je održan 08. prosinca 2011. u 9.00 sati

D N E V N I    R E D

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunamaa) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.;
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.;
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.;
d) Programa javnih potreba u športu za 2011.;
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011.;
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove:a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Čakovcu u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluke o provođenju aktivnosti i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 10.
Upućivanje Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 11.
Donošenje Plana nabave za 2012.
Točka 12.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2011.
Točka 13.
Donošenje Plana prijma u službu za 2012.
Točka 14.
Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam stana
Točka 15.
Upućivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje