Sjednica se održala

17. rujna 2009. (četvrtak) s početkom u 9,00 sati

 

D N E V N I    R E D

Točka 1.

Upućivanje Izvršenja Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 2.

Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 3.
Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću na donošenje
Točka 4.
Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću na donošenje
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2009.
Točka 6.
Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2009.  Gradskom vijeću na donošenje
Točka 7.
Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 9.
Upućivanje Odluka o izmjenama i dopunama:
a) Odluke o komunalnom redu
b) Odluke o zelenim površinama
c) Odluke o držanju stoke i peradi u Gradu Čakovcu
d) Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Grada Čakovca
e) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
f) Odluke o uređenju i održavanju naselja
g) Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
h) Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica i radnom vremenu prodavaonica
i) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
j) Odluke o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade
k) Odluke o upravljanju grobljem
l) Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina na području utjecaja odlagališta u Totovcu
m) Odluke o izmjenama Odluke o ostvarivanju prava na podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika pomoći iz sredstava gradskog proračuna
n) Odluke o stipendiranju studenata
o) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2009.
p) Odluke o porezima
Točka 10.
Davanje Suglasnosti na Pravila gradskih kotareva i mjesnih odbora
Točka 11.
Usvajanje Programa produženog boravka u školskoj 2009./2010.
Točka 12.
Upućivanje Mreže osnovnih i srednjih škola za područje Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 13.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem:
a) Upućivanje Odluke o stavljanju izvan snage Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Gradskom vijeću na donošenje
b) Upućivanje Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca na javni uvid
Točka 14.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade
Točka 15.
Upućivanje Izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću na donošenje
Točka 16.
Davanje prethodne Suglasnosti na promjenu cijene usluge postupanja s otpadom
Točka 17.
Donošenje Zaključka o oslobođenju od naknade za priključenje GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
Točka 18.
Donošenje Zaključaka o:
a) usvajanju Izvješća o naplati parkiranja od 01.01. do 30.06.2009.
b) obračunu naplate parkiranja za vrijeme „Ljeta u gradu Zrinskih“ u Čakovcu
c) uništavanju ambrozije
Točka 19.
Donošenje Zaključka o odobrenju upotrebe grba Grada Čakovca
Točka 20.
Potvrđivanje zapovjednika:
a) Vatrogasne zajednice Grada Čakovca
b) Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji Vidovec
Točka 21.
Donošenje Rješenja o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Čakovca
Točka 22.
Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti
Točka 23.
Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti
DodatniZaključi