Održan 4. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

399

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 1. prosinca 2021. u 12:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga:
  a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. Dokument
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Dokument
  c) Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna u razdoblju 2022. – 2024. Dokument
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 2. Upućivanje prijedloga:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Dokument
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Dokument
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Dokument
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Dokument
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Dokument
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Dokument
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. Dokument
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 6. Upućivanje Prethodne suglasnosti na:
  a) izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2021. Dokument
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Dokument
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 7. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca Dokument
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 9. Upućivanje:
  a) Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec Dokument
  b) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2022. Dokument
  c) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021. Dokument
  d) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022. Dokument
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 11. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeDokument
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 13. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o visini naknade za razvoj na području Grada Čakovca, za gospodarstvo, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) sastavu urbanog područja Čakovec Dokument
  b) pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. do 2027. Dokument
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju teksta Sporazuma o suradnji za zajedničkom razvoju između Grada Čakovca i Učiteljskog fakulteta, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 17. Upućivanje prijedloga za Izbor Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada ČakovcaDokument
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o imovinsko pravnom uređenju zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca na kojem je osnovano pravo građenja, u svrhu izgradnje višestambene zgrade, u ulici France Prešerna, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Dokument
 20. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Čakovca Dokument
 21. Donošenje Odluke o rang listi za stipendije Dokument
 22. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Dokument
 23. Davanje Suglasnosti na Plan redovnog uređenja i održavanja groblja u 2022. Dokument
 24. Davanje Suglasnosti na Plan investicijskog održavanja groblja u 2022. Dokument