Sjednica je odžana 8. svibnja 2014. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim:

D N E V N I M    R E D O M

1.    Upućivanje prijedloga Odluke o gradnji sportske školske dvorane Osnovne škole u Ivanovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
2.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
3.    Donošenje Zaključka o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
a)    o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2013. i
b)    o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2013.,
Gradskom vijeću Grada Čakovca (materijal)
4.    Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje za nabavu teretnih vozila i Odluka o povjeravanju nabave GKP-u Čakom d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
5.    Davanje Suglasnosti za nabavu i odluka o povjeravanju nabave za polupodzemne spremnike GKP-u Čakom d.o.o. (materijal)
6.    Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju nabave za mobilno reciklažno dvorište GKP-u Čakom d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
7.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
8.    Upućivanje prijedloga Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
9.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
10.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
11.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
12.    Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
13.    Upućivanje prijedloga Odluka o usvajanju:
a)    Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014. (materijal)
b)    Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. godinu
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
14.    Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji dijela Društvenog doma Novo Selo Rok Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
15.    Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Novo Selo na Dravi (materijal)
16.    Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i trgova Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
17.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o bagatelnoj nabavi (materijal)
18.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2014. (materijal)
19.    Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Čakovca u Komisiju za aglomeraciju Čakovec (materijal)
20.    Donošenje Izmjena i dopuna Rješenja o imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača (materijal)
21.    Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji GKP-a Čakom-a Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
22.    Donošenje Zaključka iz područja društvenih djelatnosti (materijal)

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.