Kolegij je održan 11. listopada 2018. (četvrtak), s početkom u 09.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) komunalnom redu Materijal
  b) komunalnoj naknadi Materijal
  c) komunalnom doprinosu Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o:
  a) održavanju i uređenju naselja Materijal
  b) zelenim površinama Materijal
  c) obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
  d) vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Pravilnika o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o osiguranju prostora za socijalne potrebe Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o kupnji zemljišta na području UPU-a oko Policijske uprave u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju Suglasnosti na Ugovor o provođenju dijela DPU Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu između Grada Čakovca i Međimurske županije Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan
  b) u prijenosu vlasništva bez naknade za sve zemljišne čestice u katastarskim općinama na području Grada Čakovca na Hrvatske ceste za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2018/2019. Materijal
 16. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Zaključka o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 2018/2019. Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal