Održan 7. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

245

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 20. travnja 2022. u 12:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

  1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
  2. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  3. Upućivanje Izvješća o:
   a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
   b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
  4. Upućivanje Izvješća o poslovanju za 2021.
   a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
   b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
   c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
   d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
   Gradskom vijeću grada Čakovca na usvajanje
  5. Upućivanje:
   a) Izvješća o radu i Financijskog izvješća JVP Čakovec za 2021. na prethodnu suglasnost Materijal
   b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2021. Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
  6. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
   a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021.
   b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  7. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  8. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  9. Upućivanje prijedloga Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  10. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  11. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  12. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  13. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU prostora Vojarne u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  14. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU „Slemenice – pod jalšom“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  15. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o komunalnoj naknadi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Oduke o imenovanju likvidatora za Dječji vrtić Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  17. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
  18. Upućivanje prijedloga Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje