Održan 8. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

735

Kolegij je održan 06. prosinca 2018. (četvrtak), s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga:
  a) Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.  Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019.Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje Izvješća o stanju u prostoru Gradskom vijeću Grada Čakovca na razmatranje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Blok 1” Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga isporučitelja GKP Čakom d.o.o.:
  a) javne tržnice na malo
  b) uslugu parkiranja
  c) uslugu ukopa
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju grobljem i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja I djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za nabavu spremnika za otpad Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na:
  a) Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec br. 49/2015” Materijal
  b) dodatak I. Ugovora o sufinanciranju projekta sustav odvodnje Zasadbreg, naselje Slemenice i Žiškovec Materijal
  između Međimurskih voda i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje Prethodne suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2018.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2019. Materijal
 18. Upućivanje prijedloga:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Upućivanje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 23. Donošenje Zaključka o rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2018/2019. Materijal
 24. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 25. Davanje Suglasnosti na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2019. – GKP Čakom d.o.o.  Materijal
 26. Davanje Suglasnosti na Plan investicijskog održavanja groblja u 2019. – GKP Čakom d.o.o.  Materijal
 27. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 28. Davanje Prethodne suglasnosti na Cjenika:
  a) usluge ukopa u Gradu Čakovcu Materijal
  b) dimnjačarskih usluga na području Grada Čakovca Materijal
 29. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 30. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 31. Upućivanje prijedloga Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela u vlasništvo Umjetničke škole “Miroslava Magdalenić” u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 32. Donošenje Zaključka o utvrđivanju uvjeta za promjenu načina parkiranja u Gradu Čakovcu Materijal