Kolegij je održan 26. rujna 2014. (petak), s početkom u 8.00 sati sa sljedećim:

D N E V N I M    R E D O M

1. Upućivanje prijedloga Odluke o podjeli udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

2. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

3. Upućivanje prijedloga Odluke o potpisivanju :
a) Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
b) Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

4. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju

a) Dječjeg vrtića
b) Dječjeg vrtića
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

5. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

6. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

7. Upućivanje prijedloga Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Međimurske županije Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju :

a) Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec;
b) Plana zaštite i spašavanja
c) Plana civilne zaštite za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

9. Upućivanje prijedloga Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

10. Upućivanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

11. Upućivanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

12. Zimska služba Grada Čakovca :

a) Imenovanje Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2014/2015. Materijal
b) Prihvaćanje Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca – zimska služba 2014/2015. Materijal

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca Materijal

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva Materijal

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.