Održan 1. stručni kolegij Gradonačelnice Grada Čakovca

2413

Stručni kolegij je održan 24. kolovoza 2021. s početkom u 12:00 sati. Sa sljedećim :

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjene i dopune UPU prostora vojarne u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjene i dopune UPU „Martane – zona male privrede“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a Vojni vrtovi sjever, II. etapa Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Radne zone Martane Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok Pustakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Materijal
  b) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Totovec,
  c) vraćanju u vlasništvo bivšim vlasnicima zemljište u k.o. Totovec Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka definiranja obuhvata i uspostave Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2021./2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća:
  a) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec, Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju članova Nadzornog odbora
  a) Međimurskih voda d.o.o.
  b) GKP Čakom d.o.o.
  c) GP Ekom d.o.o.
  d) GP Stanorad d.o.o.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća:
  a) Dječjeg vrtića CvrčakMaterijal
  b) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  c) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o
  a) dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
  b) raspisivanju izbora u Mjesnom odboru Štefanec,
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za:
  a) izgradnju i opremanje Sportskog doma u Ivanovcu
  b) društveni dom u Mačkovcu – obnova i preuređenje
  c) rekonstrukciju vatrogasnog doma u Savskoj Vesi
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti u upravljanju proračunskim sredstvima Materijal
 23. Donošenje Pravilnika o korištenju službenih mobilnih uređaja Materijal
 24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2021./2022.Materijal
 25. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal