Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1127

Sjednica je održana 28. ožujka 2019. u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije Materijal
 2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Materijal
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal Izvršenje
 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 5. Usvajanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  c) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2018. Materijal
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. Materijal
 7. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. Materijal
 8. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2018.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 9. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2018. Materijal
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2018. Materijal
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: Materijal
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2018.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2018.
 12. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. Materijal
 13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredne zone uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu Materijal
 14. Donošenje Odluke o provedbi arhitektonsko urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja (rekonstrukcije) Trga Republike u Čakovcu Materijal
 15. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Gospodarska zona Ivanovec” Materijal
 16. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena Materijal
 17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
 18. Donošenje Odluke o:
  a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
  b) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada Materijal
 19. Donošenje: Materijal
  a) Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019.
  b) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
 20. Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. Materijal
 21. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. Materijal
 22. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2019. Materijal
 23. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2018. Materijal
 24. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca Materijal
 25. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018 Materijal
 26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Materijal

Audio zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća

izvod_iz_zapisnika_sa_11_sjednice_GV