D N E V N I    R E D

Sjednica je održana 9. prosinca 2010.

 

Točka 1.

Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.

Točka 2.

Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2010.

Točka 3.
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010..
Točka 4.
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
Točka 5.
Donošenje Odluke  i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010.
Točka 6.
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2010.
Točka 7.
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010.
Točka 8.
Donošenje Odluke o izradi UPU-a Gospodarske zone Ivanovec
Točka 9.
Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU-a područja oko PU u Čakovcu
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Točka 11.
Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Totovec