Sjednica je održana 12. veljače 2015. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014. Materijal Izvršenje
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2014. Materijal
 3. Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2014.:
  a) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  b) Dječjeg vrtića Čakovec, Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, Materijal
  d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Materijal
  e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Materijal
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014. Materijal
 5. Davanje Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Materijal
 7. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Materijal
 8. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Materijal
 9. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2014. Materijal Izvjesce
 10. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera za sprječavanje odbacivanja otpada Materijal
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju Sanacije odlagališta Totovec I. faza   sanacija odlagališta Totovec, II. faza izgradnja građevina za gospodarenje otpadom s kompostanom u Totovca Materijal
 12. Donošenje Odluke o davanju jamstva Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec Materijal
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Blagoevgrada Materijal
 14. Donošenje Odluke o izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca Materijal
 15. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2015.“ Materijal
 16. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015. Materijal
 17. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014. Materijal
 18. Donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti člana Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal
 19. Donošenje:
  a) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Materijal
  b) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cipelica“ Materijal
 20. Donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca Materijal
 22. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i   korištenju drugih prostora Materijal
 23. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru
  a) Odbora za financije i proračun
  b) Odbora za prostorno planiranje
  c) Komisije za određivanje imena ulica i trgova
  d) Odbora za poljoprivredu i turizam Materijal

 

[pull_quote_center]”Prošlu godinu završili smo s manjkom prihoda u odnosu na rashode od 261.943,16 kuna, što je bolje nego lani kad smo imali negativni rezultat od 1.775.970,46 kuna. Unatoč minusu, zadovoljan sam jer smo pokrenuli mnoge investicije te vratili veliku većinu dugova iz ranijih razdoblja.”, rekao je, među ostalim, obrazlažući Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu, gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač.[/pull_quote_center]

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Čakovca, koja je održana u četvrtak, našlo se dvadesetak točki dnevnog reda, među kojima su bila i Izvješća o poslovanju Gradskih ustanova.

Tijekom rasprave o poslovanju gradskih ustanova, najviše se govorilo o dugu Međimurske županije prema Centru za kulturu i Knjižnici “Nikola Zrinski” u Čakovcu. Naime, Centar za kulturu je u protekloj godini negativno poslovao, a tomu je razlog neisplata sredstava koja su bila predviđena u Županijskom proračunu. Prema riječima vijećnika Rajka Bulata, sramotno je da se Županija tako odnosi prema Centru za kulturu kojij je jedna od najvažnijih kulturnih institucija u našem kraju. Financiranje Centra iz županijskog proračuna smanjuje se iz godine u godinu, smatraju ostali vijećnici, ne ispunjavaju se preuzete financijske obveze te se time u pitanje dovodi njegovo poslovanje.

Kako je rekao ravnatelj Centra za kulturu Ladislav Varga, unatoč obećanjima Županija još nije isplatila novac koji je bio predviđen u Proračunu za 2014. godinu, što je jedini razlog negativnog rezultata. Početkom tjedan Županij je prekinula i suradnju oko upravljanja Scheierovom zgradom u Čakovcu. Naime, o programima u njoj te održavanju dosad je skrbio Centar za kulturu, a od 16. veljače to će raditi Međimurska županija. U dvije i pol godine u tom je prostoru održano mnoštvo programa, a Županija traži i da se novac koji je Centar zaradio iznajmljivanjem prostora uplati u njihov proračun. Varga je pitao što će biti s plaćanjem programa koje je Centar odradio za potrebe Međimurske županije, a bilo je je preko 90.

U sličnoj je situaciji i Knjižnica “Nikola Zrinski” kojoj je Županija dužna preko 660 tisuća kuna. No, oni za razliku od Centra za kulturu uspijevaju pozitivno poslovati. Gradonačelnik Kovač rekao je da je svjestan ovog problema, te da će u razgovoru s izvršnom vlasti u Međimurskoj županiji nastojati ovaj problem riješiti, jer je riječ o institucijama koje usluge pružaju svim stanovnicima Međimurja.

Na aktualnom satu, većina pitanja bila je vezana uz rad Zimske službe, koju je većina vijećnika ocijenila pozitivnom. Kritike su se odnosile uglavnom na čišćenje parkirališta unutar stambenih blokova te pješačko biciklističkih staza. Zamjenik gradonačelnika Mario Medved rekao je da neki nisu, unatoč obvezi i apelima, počistili ispred svojih kuća i poslovnih prostora. Zbog toga nitko, iako za to postoje osnove, nije kažnjen, već samo upozoren. Također, s vatrogascima je dogovorena pomoć starijim i nemoćnim osobama oko čišćenja snijega. Oni su tijekom ovog tjedna na području Grada imali desetak intervencija.

Iznoseći podatke vezane uz rad Zimske službe i odgovarajući na pitanja vijećnika, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Dražen Barić, rekao je da su reagirali na sve dojave građana te počistili snijeg. Također, za sve intervencije vezane uz eventualne nove padaline, stoje na raspolaganju.

Na sjednici vijeća bilo je 20-tak točaka kao što su Izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici 2014. godine, Odluka o provedbi posebnih mjera za sprječavanje odbacivanja otpada, Odluka o prihvaćanju povelje o prijateljstvu između Čakovca i Blagoevgrada te Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015. godini.