Sjednica je održana 7. svibnja 2015. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca Materijal
 2. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Romskog naselja Kuršanec Materijal
 3. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a „Martane-istok“ u Čakovcu Materijal
 4. Donošenje Odluke o izradi UPU-a kompleksa „MTČ“ u Čakovcu Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurje u Čakovcu Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji školske sportske dvorane i rekonstrukciji OŠ Ivanovec Materijal
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2014. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2014. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada TotovecMaterijal
 9. Davanje suglasnosti za nabavu komunalnih vozila i za kreditno zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o. Materijal
 10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 11. Suglasnost na Statut Centra za kulturu Materijal
 12. Davanje Prethodne suglasnosti na Statute:  Materijal
  a) I. Osnovne škole Čakovec;
  b) II. Osnovne škole Čakovec;
  c) III. Osnovne škole Čakovec;
  d) Centra za odgoj i obrazovanje;
  e) Osnovne škole Kuršanec;
  f) Osnovne škole Ivanovec;
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
 13. Donošenje Odluke o osnivanju:
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak i Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Donošenje Odluke o usvajanju:
  a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2015.Materijal
  b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014.Materijal
 16. Donošenje Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih prostora Materijal
 17. Donošenje Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca Materijal
 19. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Materijal

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.