Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

389

Sjednica je održana 14. prosinca 2022. s početkom u 12:00 sati sa sljedćim

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje:
  a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. Proračun Odluka
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 2. Donošenje:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2023. Materijal
 5. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2022. Materijal
  b) prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Materijal
 6. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023. Odluka Odluka
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2022. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj 2022/2023. Materijal
 9. Donošenje Odluke o prijedlogu izmjene mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca Materijal
 10. Donošenje Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Materijal
 11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
 13. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
 14. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022. Materijal
 16. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2023. Materijal
 17. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. Materijal
 18. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Materijal
 19. Donošenje:
  a) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2023. Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2023. do 2026. Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca, Gradskom vijeću na donošenje Materijal
 21. Donošenje Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupnju zemljišta u ulici dr. Đorđa Pala Materijal

AUDIO ZAPISNIK sa 14. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod iz zapisnika sa 14. sjedice Gradskog vijeća:

Preuzimanje (DOCX, Unknown)