Sjednica je održana 7. srpnja 2011. u 12.00 sati

D N E V N I    R E D

Točka 1.
Odluke o:
a)  donošenju II-ih Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca;
b)  donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko Policijske uprave u Čakovcu;
c)  donošenju UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec;
d)  donošenju DPU-a “Centar” Ivanovec;
e)  izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Čakovca;
f)  donošenju DPU-a prostora vojarne u Čakovcu
Točka 2.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.

Točka 3.
Donošenje Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 4.
Donošenje Odluka o izmjenama:a)i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja;
b) Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
Točka 5.
Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju sanacije odlagališta Totovec I. faza – sanacija odlagališta Totovec – povećanje investicije, II. faza – oporabilište otpada Totovec
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama
Točka 7.
Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec
Točka 8.
Donošenje Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice
Točka 9.
Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec
Točka 10.
Donošenje Odluke o:a) upravljanju dječjim vrtićima i jaslicama, u vlasništvu Grada Čakovca
b) darovanju Dječjeg vrtića „Mrav“ u Mačkovcu i Dječjeg vrtića i jaslica „Cipelica“ u Čakovcu, Gradu Čakovcu u vlasništvo
Točka 11.
Suglasnost na prijenos Ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi Josipa Bana Jelačića 25, Čakovec sklopljenog između Dječjeg vrtića Čakovec i Dječjeg vrtića Dječja mašta