Sjednica je održana 24. rujna 2015. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Rasprava o poslovanju GP Stanorad d.o.o. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ Materijal
 3. Donošenje Odluke o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim građaninom Grada Čakovca Materijal
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Hurstville City Materijal
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 7. Donošenje Odluke o imenovanju ulica:
  a) u Totovcu
  b) u Mačkovcu
  c) u Perivoju Zrinskih Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca Materijal
 9. Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 2015. Materijal
 11. Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015. Materijal
 12. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016. Materijal

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.