Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

2495

Sjednica je održanaza 5. prosinca 2019. u 12:00 sati, sa sljedeći

DNEVNI RED

  1. Donošenje:
   a) Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal Odluka
   b) Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
   a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
   b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
   c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
   d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
   e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. Materijal
  4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019. Materijal
  5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2020. s projekcijom Proračuna za 2021. – 2022. Materijal Odluka
  6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
  7. Donošenje:
   a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
   b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
   c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020. Materijal
   d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. Materijal
   e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020. Materijal
   f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. Materijal
  8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2020.Materijal
  9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2020.Materijal
  10. Davanje Prethodne suglasnosti na:
   a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2019. Materijal
   b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2020.Materijal
  11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Materijal
  12. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020. Odluka Plan
  13. Donošenje Odluke o vođenju Evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca Materijal
  14. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu Materijal
  15. Donošenje:
   a) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2020. Materijal
   b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019. Materijal
   c) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2020. do 2023. Materijal
   d) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020. Materijal
   e) Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca Materijal
  16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade “Josip Štolcer Slavenski” Materijal
  17. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava i usluga iz područja socijalne skrbi Materijal
  18. Donošenje Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Materijal
  19. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2019. i 2020. Materijal
  20. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Materijal
  21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2019. Materijal
  22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2019. Materijal
  23. Donošenje Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2020. Materijal
  24. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2020. Materijal
  25. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada ČakovcaMaterijal

 

Audio zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća

 

Izvod iz zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća

Preuzimanje (DOCX, 58KB)