Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

3366

Sjednica je održana 19. studenog 2015. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2015. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015. Materijal
 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018. Materijal
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 7. Donošenje:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016., Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2016., Materijal
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2016. Materijal
 9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2016. Materijal
 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Materijal
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama Materijal
 12. Davanje Prethodne suglasnosti na Statute: Materijal
  a) I. osnovne škole Čakovec,
  b) II. osnovne škole Čakovec,
  c) III. osnovne škole Čakovec,
  d) Centra za odgoj i obrazovanje,
  e) Osnovne škole Kuršanec,
  f) Osnovne škole Ivanovec,
  g) Umjetničke škole ”Miroslav Magdalenić” Čakovec,
 13. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu Materijal
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Čakovca Materijal
 15. Davanje prethodne Suglasnosti na:
  a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2015., Materijal
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2016. Materijal
 16. Donošenje:
  a) Odluke o komunalnom redu, Materijal
  b) Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila, Materijal
  c) Odluke o uređenju i održavanju naselja, Materijal
  d) Odluke o zelenim površinama, Materijal
  e) Odluke o upravljanju grobljem, Materijal
  f) Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica, Materijal
  g) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Materijal
  h) Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Materijal
 17. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Materijal
 18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Materijal
 19. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2016. Materijal
 20. Izbor članova Savjeta mladih Materijal
Audio zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća