Sjednica je održana 15. prosinac 2011. u 12.00 sati

D N E V N I    R E D

Točka 1.
Donošenje Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011.
Točka 2.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011.

Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.;
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.;
c) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011.;
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.;
e) Programa javnih potreba u športu za 2011.;
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011.
Točka 4.
Davanje Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove:a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 5.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2011.
Točka 6.
Donošenje Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Čakovcu u 2011.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Točka 8.
Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca
Točka 9.
Donošenje Odluke o provođenju aktivnosti i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca (smjernice )
Točka 10.
Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011.
Točka 11.
Usvajanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
Točka 12.
Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca
Točka 13.
Odluka o prodaji zemljišta na Sajmištu