Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

748

Sjednica je održana 31. kolovoz 2021. s početkom u 12:00 sati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune UPU prostora vojarne u Čakovcu Materijal
 2. Donošenje Odluke o izradi III. izmjene i dopune UPU „Martane – zona male privrede“Materijal
 3. Donošenje Odluke o izradi UPU-a Vojni vrtovi sjever, II. etapa Materijal
 4. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu Materijal
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone Martane Čakovec Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok Pustakovec Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec Materijal
 8. Donošenje Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Materijal
  b) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Totovec Materijal
  c) vraćanju u vlasništvo bivšim vlasnicima zemljište u k.o. Totovec
 9. Donošenje Odluke o ustrojstvu uprave Grada ČakovcaMaterijal
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka definiranja obuhvata i uspostave Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. Materijal
 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2021./2022. Materijal
 13. Donošenje Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam Materijal
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća:
  a) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec Materijal
 16. Donošenje Odluke o predlaganju članova Nadzornog odbora
  a) Međimurskih voda d.o.o. Materijal
  b) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  c) GP Ekom d.o.o. Materijal
  d) GP Stanorad d.o.o. Materijal
 17. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Odluke o:
  a) dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada ČakovcaMaterijal
  b) raspisivanju izbora u Mjesnom odboru Štefanec Materijal
 19. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za:
  a) izgradnju i opremanje Sportskog doma u Ivanovcu Materijal
  b) društveni dom u Mačkovcu – obnova i preuređenje Materijal
  c) rekonstrukciju vatrogasnog doma u Savskoj Vesi Materijal

AUDIO ZAPISNIK s 2. sjednice Gradskog vijeća: