Temeljem članka 42. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst, 15/07 i 17/08), sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

 

za 09. srpanj 2009. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica se održala u gradskoj vijećnici. Sa sljedećim predloženim:

 

D N E V N I    R E D

 1. Izvod Iz zapisnika (izvod )
 2. Donošenje Statuta Grada Čakovca (akt)
 3. Donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca (akt)
 4. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca (akt)
 5. Donošenje Odluke o grbu Grada Čakovca (akt)
 6. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2008. (akt)
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca (akt)
 8. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i trgova (akt)
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova (akt)
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća (akt)
 11. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Čakovcu (akt)
 12. Donošenje Odluka i Rješenja  iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti (akt)
 13. Donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca i Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca (akt)
 14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca (akt)

GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

 1. a) Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskog poduzeća GP “Ekom” d.o.o. Čakovec (akt)
  b) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti društva GP „Ekom“ d.o.o. (akt)
 2. a) Usvajanje Izvješća o poslovanju GP “Stanorad” d.o.o. Čakovec (akt)
  b) Usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora GP    „Stanorad“ d.o.o. za 2008. (akt)
 3. a )Usvajanje Izvješća o stanju društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec (akt)
  b) Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjeg obračuna za 2008. za GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec (akt)
  c) Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i radu Nadzornog odbora društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec (akt)
  d)Donošenje Odluke o upotrebi dobiti društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec (akt)
  e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec (akt)
  f) Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec za 2009. (akt)
 4. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Razvojne agencije     Grada  Čakovca – čakRA d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. (akt)