Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

2625

Sjednica je održana 7. svibanja 2020. koja se održala izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem sa sljedečim

DNEVNIM REDOM

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal Odluka
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
 3. Usvajanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
 4. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
 6. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Materijal
 7. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca Materijal
 9. Davanje Prethodne suglasnosti na Statute: Materijal
  a) I. Osnovne škole Čakovec
  b) II. Osnovne škole Čakovec
  c) III. Osnovne škole Čakovec
  d) Osnovne škole Ivanovec
  e) Osnovne škole Kuršanec
  f) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal

Izvod iz zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća

Preuzimanje (DOCX, 44KB)