Sjednica je održana 15. studenog 2012. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim 

D N E V N I M    R E D O M

 

Točka 1.
Donošenje Odluke o davanju:a)Suglasnost na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o. za Kanalizacijski sustav „Novo Selo na Dravi“
b) podrške za investiciju izgradnje Kanalizacijskog sustava „Novo Selo na Dravi“
Točka 2.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.

Točka 3.

Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2013. s Projekcijom Proračuna za 2014 – 2015.

Točka 4.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
Točka 5.
Donošenje:a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013.
d) Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2013.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2013.
Točka 6.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013.
Točka 7.
Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2013.
Točka 8.
Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2013
Točka 9.
Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 11.
Donošenje:
a) Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
Točka 12.
Izmjene Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
Točka 13.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013.
Točka 14.
Donošenje Odluke o prihvaćanju inicijative naselja Štefanec za izdvajanje iz Općine Mala Subotica i pripajanje Gradu Čakovcu