Održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

4168

Sjednica se održala 15. 12. 2020 u dvorani Centra za kulturu Čakovec, sa sljedečim:

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje:
  a. Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2020. Odluka Materijal
  b. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. Materijal
  e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  f. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020. Materijal
 4. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2021. s projekcijom Proračuna za 2022. – 2023. Odluka Materijal
 5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
 6. Donošenje:
  a. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021. Materijal
  d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. Materijal
  e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. Materijal
  f. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. Materijal
  g. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. Materijal
 7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Čakovca Materijal
 8. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Materijal
 10. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Materijal
 11. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“ Materijal
 12. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021. Materijal Plan
 13. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca Materijal
 14. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2021. Materijal
 15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2021. Materijal
 16. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2020. Materijal
  b. Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2021. Materijal
 17. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
 18. Donošenje Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2021. Materijal
 19. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2020. Materijal
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2020. Materijal
 22. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. (Strategija razvoja urbanog područja) Materijal
 23. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Mihovljanu Materijal
 24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada Čakovca Materijal
 25. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova na izgradnji javne rasvjete na sjevernoj obilaznici Grada Čakovca – I. faza Materijal
 26. Donošenje/usvajanje:
  a) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2021. Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020. Materijal
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021. Materijal
 27. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal
 28. Donošenje Odluke o ukidanju statusa općeg dobra za kčbr. 130/1 i 130/2, k.o. Savska Ves Materijal
 29. Donošenje Odluke o parcelaciji i prodaji zemljišta sjeverno od ulice Jakovca Gotovca u Čakovcu Materijal
 30. Donošenje Odluke o visini naknade za razvoj Materijal

Izvod iz zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća

Preuzimanje (DOCX, Unknown)